Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-14/2015 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko - I etap

DOCXOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 06-08-2015 r.docx
DOCTom I i II - SIWZ 2015 Domecko chodnik.doc


Tom III

DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogólne.doc
DOCD.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.doc
DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc
DOCD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.doc
DOCD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.doc
DOCD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża.doc
DOCD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.doc
DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.doc
DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.doc
DOCD.05.03.23a Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.doc
DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc
DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc
DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc
DOCD.08.03.01 Obrzeża.doc
DOCOkładka ST Domecko.doc
 

PDFTom IV - -przedmiar.pdf
 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 

Wersja XML