Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-15/2015 Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 O ulica Michała i ulica Klapacz w m. Stare Siołkowice w zakresie poszerzenia jezdni oraz budowy krawężnika i rozbudowy odwodnienia - II etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 12-08-2015 r.pdf
DOCTom I i II - SIWZ 2015 Stare Siołkowice II etap.doc

Tom III - Specyfikacje techniczne

DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogólne.doc
DOCD.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.doc
DOCD.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.doc
DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc
DOCD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.doc
DOCD.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.doc
DOCD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.doc
DOCD.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające.doc
DOCD.04.03.01 Oczyszczenie+skropienie.doc
DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.doc
DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.doc
DOCD.05.03.05a Nawierzchnia z BA. W-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2010.doc
DOCD.05.03.05b Nawierzchnia z BA.W-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT 1 i 2 z 2010.doc
DOCD.05.03.11 Frezowanie nawierzchni.doc
DOCD.05.03.23a Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.doc
DOCD.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc
DOCD.08.01.01 Krawężniki betonowe.doc
DOCD.08.03.01 Obrzeża.doc
DOCOkładka ST St Siołkowice.doc
 


PDFTom IV - Przedmiar robót-ul.Michala i Klapacz w Starych Siołkowicach.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

PDFZDP.DT.3421-15-2015.pdf
 

Wersja XML