Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia pasa drogowego

I. Zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

Stawki roczne za umieszczenie 1m2 urządzenia w pasie drogowym z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych

1. w terenie zabudowanym 30,00 zł
2. poza terenem zabudowanym 30,00 zł
3. na obiekcie mostowym 200,00 zł


Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1,0m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia telekomunikacyjnego ustala się roczną stawkę za zajęcie 1,0m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1,0m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

II. Zajęcie pasa drogowego związanego z z budową lub utwardzeniem zjazdu

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej związanego z budową lub utwardzeniem istniejącego zjazdu jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) należy załączyć:

Wersja XML