Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja ruchu

Organizacja ruchu drogowego

Wszystkie osoby planujące wykonać jakiekolwiek prace w pasie drogowym, które powodowałyby utrudnienie w ruchu piszym lub kołowym oraz narażałyby jej użytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, obowiązane są do przedstawiwnia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, który uwzględniłby planowane rozwiązanie czasowej lub stałej organizacji ruchu.

Organem który zatwierdza projekt wraz z załącznikami opisanymi niżej jest Komisja ds. Zarządzania Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowych powołana przez Starostę Opolskiego.

Projekt przedstawiony do zatwierdzenia, w co najmniej trzech egzemplarzach, musi zawierać:

Akty prawne wykorzystywane podczas wprowadzania zmian Organizacji Ruchu (stałych i czasowych):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

 

Wersja XML